Burgerhulpverlening: Aanvullende Informatie

Een burgerhulpverlening project opstarten

Daar waar mensen zich ontmoeten of samenkomen is het zeker raadzaam dergelijke preventieve voorzorgsmaatregelen te treffen. De wetenschap dat een AED-post op korte afstand aanwezig en toegankelijk is met de verwachting dat er voldoende dekking is aangaande beschikbare burgerhulpverleners die kunnen reanimeren en de defibrillator correct kunnen bedienen, zal ongetwijfeld positief bijdragen aan een hartveilig gevoel in de directe omgeving.

Tijdens kantooruren is de dekking van beschikbare burgerhulpverleners hoger dan buiten deze tijdvakken. De reden ligt simpelweg in de aanwezigheid van deze personen in hun werkomgeving waarbij de kanttekening wordt gemaakt dat deze mensen niet per definitie in de directe omgeving van hun dagelijkse werklocatie wonen.

Na werktijd gaat men naar huis en neemt de dekking behoorlijk af. Gelijktijdig mag men benoemen dat de dekking in de eigen leefomgeving kan toenemen buiten de werktijden, omdat men aansluitend thuis verkeerd. Voor een grotere kans op kwalitatief overleven van de patiënt is het van groot belang dat er voldoende burgerhulpverleners bereikt kunnen worden en inzetbaar zijn alsmede de ondersteuning van de reanimatiehulp door het inzetten van een AED.

Financiering van de AED voorziening

Het inrichten van een AED-post die 24/7 beschikbaar is gaat gepaard met een investering. Hierbij dient men rekening te houden met de aanschaf van de AED alsmede de buitenkast. Uit ervaring is het belangrijk dat men tevens rekening houd met de kosten voor onderhoud, het periodiek vervangen van de noodzakelijke materialen zoals een batterij en de elektroden (en nadrukkelijk in overweging te nemen de herstelkosten na inzet van de AED).

In Nederland worden de reanimatie en AED activiteiten buiten de professionele diensten zoals de ambulancediensten door de overheid gezien als een particuliere aangelegenheid en derhalve een initiatief welke bij de burger ligt.

De lokale overheden zoals een gemeente is echter vrij om lokaal beleid hierop te voeren. Er zijn enkele gemeenten die actief beleid voeren in deze preventieve zorg. Deze kan bestaan uit coördinatie en/of financiële betrokkenheid in samenwerking met particuliere AED-bezitters. Een veel voorkomende situatie is dat een particulier de eigen AED aanbied voor de hulpverlening in een door de gemeente beschikbaar gestelde buitenkast. Het is raadzaam om navraag te doen bij de lokale gemeente of een dergelijke samenwerkingsverband bestaat en of men hierin kan participeren. In sommige gevallen is de gemeente bereid gebieden te voorzien van gemeentelijke defibrillatoren en nemen zij de verantwoordelijkheid op zich voor de aanschaf en onderhoud etc.

Daar het initiatief uit de leefomgeving moet komen liggen hier nadrukkelijk de initiële bewustwording en mobilisering van de belangstellenden. Het project kan vanuit verschillende samenwerkingsvormen draagvlak krijgen. Men kan vanuit de straat c.q. buurt actief langs de deuren gaan voor een periodieke bijdrage of met de lokale ondernemers donaties afspreken. In alle gevallen dient de betrokken partij die hierin de regie neemt, de transparantie te bieden en het vertrouwen te genieten. De andere partijen schenken het vertrouwen in de verwachting dat men te goede trouw de gelden zal aanwenden voor het doel waarvoor deze worden ingezameld.

Voorbeelden: er zijn buurtbewoners die zich inzetten om een AED-post in te richten en de omwonenden actief informeren en draagvlak proberen te genereren om dit project te lanceren en voor de toekomst te onderhouden. Men kan zich bijvoorbeeld verenigen in een stichting of vereniging waarbij men maandelijks of jaarlijks een bedrag per huishouden betaald. Het betreffen hier veelal kleine bedragen (EUR 5,00) per deelnemer die bij voldoende deelnemers gezamenlijk een aardig potje kunnen samenstellen.

Het benaderen van de lokale ondernemingen kan ook positief uitwerken. Misschien heeft men een AED achter de voordeur hangen en is men bereid deze extern aan te bieden. Hierbij is het prettig als er van alle betrokkenen een inzet gevraagd mag worden. In deze dat de omgeving een financiële bijdrage doet om de kast te bekostigen en de herstelkosten na inzet snel kan overnemen. Het is aan te raden de lokale ondernemers te benaderen daar zij veelal binding hebben met de locatie en de omwonenden. Een mooi leidraad is dan de lokale betrokkenheid van de middenstand aan te wakkeren richting het winkelend publiek uit de wijk, hun doelgroep.

Een alternatieve partner om dit project gestalte te geven is bijvoorbeeld de Rabobank. Via een aanvraag bij het Rabofond, wellicht dat u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Houd wel rekening met de periodieke data waarbij het bestuur dergelijke aanvragen behandeld. Raadpleeg hiertoe de website van de Rabobank. Indien het aangewezen gebied niet voorzien is van een AED en het aannemelijk is dat de omgeving hier profijt van heeft in de zin van verbetering samenleving, dan is de kans aanwezig dat het Rabofonds deze aanvraag zal honoreren met een bijdrage.

Optioneel voor Twente zijn de partners: de Dr. Fuldauer stichting (speciaal voor de Hengelose gemeenschap, overige fondsen etc.

Hoe kun je de betrokken partijen benaderen

Betrokken mensen uit de wijk die tijd en energie willen steken om als kartrekkers de wijk in te gaan en/of onderneming persoonlijk te benaderen, zijn essentieel.

Je kunt niet in de knip kijken van de medemens. Men kan de noodzaak begrijpen maar een financiële bijdrage niet garanderen. Het is in de praktijk een gegeven dat een bekend gezicht in de wijk, die de bewoners persoon iets vraagt een grotere kans van slagen heeft. Degene zal met frisse moed en enthousiasme de deuren langs gaan in de wetenschap dat er ook afwijzingen zullen worden ontvangen.